SICdrive

L'APLICACIÓINTRODUCCIÓ

En l'entorn empresarial l'ús de complexos sistemes d'informació amb un major nombre d'aplicacions en l'empresa (ERP, CRM, SCM, EIS, BI, IRP, Web 2.0...), bases de dades i la documentació no estructurada està creant un desafiament a l'alta direcció de com fer front a la gestió de la complexitat: de l'increment de la informació, les diferents fonts, al seu emmagatzematge i el posterior accés a la mateixa. És a dir, disposar de forma estructurada tota la informació clau de coneixement de la realitat de l'empresa i de suport de les decisions de forma fàcil, compartida i mòbil. Aquest és el repte actual de l'empresa.

Què és SICdive?

És una eina webapp col·laborativa que és accessible via internet o una intranet, i que dóna solució a través d'un repositori centralitzat al sistema d'informació corporatiu de l'empresa:

A qui va dirigit?

Als Presidents, CEO’s i DG així com als seus Òrgans de Govern i Comitès de direcció d'empreses, Associacions i Fundacions que desitgin disposar d'una aplicació mòbil a través de la qual puguin accedir a tota la informació clau i de síntesi de la seva empresa de forma fàcilment accessible i que a més sigui un canal de comunicació amb els diferents usuaris, alineant els socis, els Òrgans de Govern i l'Alta Adreça. De l'enquesta d'opinió realitzada a CEO’s i D.G. d'empreses mitjanes i grans, en mitjana:


L'accés i opcions

S'accedeix a través d'una URL en el navegador. L'administrador del sistema proporciona prèviament una contrasenya i selecciona l'idioma. A través de la barra d'acció, en configuració l'usuari introdueix nom i contrasenya. Existeix la possibilitat d'accedir a una o a diverses empreses predefinides. A més, la informació es podrà mostrar de l'any actual o de tots els anteriors. Segons el perfil d'accés, l'usuari podrà accedir a una o una altra informació.

Existeix botó de cerca ràpida, home,
i tornar enrere en les barres d'acció.


L'ordre permanent(OP)

Es defineix com l'ordre d'actors (propietat, Òrgans de Govern, Alta Adreça i empleats) i activitats agrupades (clients, operacions, proveïdors i processos) a més de l'entorn.
Prèviament definit, és un repositori que estructura i emmagatzema tota la informació/documentació clau de l'empresa en carpetes, subcarpetes, arxius i documents per usuaris, funcions i àrees de negoci.
SIC Drive té predefinides fins a 12 carpetes, unes sesentena de subcarpetes. A les quals el client podrà afegir les que necessiti per estructurar el seu propi Ordre permanent.

Existeix la notificació d'alertes d'entrades de nous documents: apareixen acolorint les carpetes i subcarpetes de l'ordre permanent i canal de comunicació quan existeixen nous documents.
El canal de comunicació

Administra des d'un únic lloc l'organització del temps mitjançant calendaris i agendes i la documentació de la gestió de reunions de treball de forma eficaç per als Òrgans de Govern i Comitès de direcció. Convertint tota la documentació en informació estructurada.

L'organització de convocatòria,ordre del dia, actes... es realitza per tipus de reunions: JGA, Consells d'Administració, comitès de direcció...

S'accedeix a la documentació adjunta a l'ordre del dia a través dels calaixos de navegació del Canal de Comunicació.

A través del bloc de notes permet escriure l'acta durant la reunió i realitzar posteriorment l'enviament a l'arxiu corresponent.

Per ultimo l'aplicació redueix a zero el consum de paper.Recursos addicionals

L'aplicació incorpora una sèrie de recursos estàndard útils per a les anàlisis d'informació, presa de notes i comunicació entre els membres usuaris.


La tecnologia

SCIDrive està totalment adaptat per a qualsevol dispositiu: smartphone, ordinador, tableta i tots ells sincronitzats amb la informació introduïda en l'aplicació.
L'usuari a través del seu navegador interactua amb l'aplicació. S'envien les peticions al servidor web on s'allotja l'aplicació, en forma de presentació de pàgina web.
Aquest realitza les operacions i comunica amb el gestor de la capa de dades encarregat de rebre les dades de l'empresa. Al seu torn el servidor de dades de l'empresa dóna resposta a les sol·licituds.


Sempre es visualitza l'última versió i no requereix actualitzacions.
No ocupa memòria en els dispositius mòbils.
Seguretat les tres etapes: l'ordinador de l'usuari, el servidor web i de la informació que viatja entre est i l'usuari.

Resultats pràctics


Que ens permet la utilització d'una eina Web app d'aquestes característiques:

Organitza el “macrosistema” d'informació de l'empresa.

En un únic punt d'accés reuneix i distribueix tota la informació clau de l'empresa dels seus actors i de l'entorn.

Agilita i simplifica la gestió documental de reunions.
Afavoreix la comunicació i alinea als actors.

Fa més productiva la dedicació anual al voltant de la cerca i anàlisi de la informació de l'empresa..

Redueix l'ús del correu electrònic..